กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)

ฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายพุทธิกา
ขบวนการตาสับปะรด

ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
(ตลาดน้ำแห่งบุญและความดีไม่ขายบุหรี่ เหล้า เบียร์)

คุณณรงค์  โชควัฒนา 
(อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/นักวิชาการอิสระ)

คุณแทนคุณ  จิตต์อิสระ 
  เครือข่ายครูสอนพุทธศาสนา
  กลุ่มปิยธรรม  (เยาวชน)
  กลุ่มพุทธอาสา (อุเทนถวาย)
  บ้านจิตอาสา