(ร่าง) 

โครงการ   พุทธชยันตี – เฉลิมราช
๒๖๐๐ -๘๔ รหัสศักดิ์สิทธิ์

เพื่อเยียวยาสังคม   และทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดในโลก

 

ความเป็นมา

            ปี ๒๕๕๕ เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่  คือเป็นปีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ ๒๖๐๐ ปี  (ประเทศพม่า และศรี ลังกาจะฉลองวันวิสาขบูชาในปี๒๕๕๔) และเป็นความอัศจรรย์ที่ช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ๗ รอบ  คือ ๘๔ พรรษา ถือว่าเป็นมิ่งมงคลสูงสุดและก็เป็นกุศลอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของประเทศไทยให้เป็นกุศล (ถ้าคนที่ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร แสดงว่าเขาทำบาปมากเกินที่จะเปลี่ยนได้) คนที่คิดกุศลก็จะมาทางกุศล (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 12 ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 /จาก http://th.wikipedia.org/wiki/)      ซึ่งอยู่ระหว่างปีสำคัญของการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี    คือระหว่างวิสาขบูชา ๒๕๕๔ – วิสาขบูชา ๒๕๕๕ ชาวพุทธทั่วโลกจะมีการ ปฏิบัติบูชาร่วมกันด้วยใจอันเป็นกุศล เนื่องในศุภมงคลสำคัญดังกล่าวโดยเฉพาะประเทศไทยที่นับว่าเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุด กว่าประเทศอื่นคือ ทวิศุภมงคล  

ซึ่งมีกระบวนการปฏิบัติบูชาดังนี้

กิจกรรมโหมโรง จะเริ่มล่วงหน้า ๑ ปี   คือตั้งแต่ วิสาขบูชา ๒๕๕๓ นี้เป็นต้นไป

กิจกรรมส่งท้าย จะต่ออีก ๑ ปี   คือตั้งแต่ วิสาขบูชา ๒๕๕๕ – วิสาขบูชา ๒๕๕๖

รวมเป็นการปฏิบัติบูชาต่อเนื่อง ๓ ปี เป็นงานบุญใหญ่มหากุศลของคนไทยพุทธทั่วประเทศที่ขาดการทำบุญร่วมกัน (จริงๆ) มานานแล้ว

แนวคิดหลัก

-   ฟื้นฟูวิถีทำบุญร่วมกันของครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา

-   ฟื้นฟูวันพระ ให้เป็น “วันแห่งสติ” ของสังคมไทย โดยเริ่มจากหัวข้อรณรงค์ง่ายๆ “วันพระงดเหล้า” ให้เป็นจิตวิทยาการเรียนรู้ของทั้งสังคม ปีละ ๕๐ ครั้ง

-   ทำให้บุคคลครอบครัวชุมชน ได้ทำบุญเรียนรู้ธรรมะ ร่วมกันซ้ำๆ เป็นวิถีชีวิต โดยเน้นเป็นกิจรรมร่วมกันของคนหมู่ใหญ่ ขั้นต่ำสุด อย่างน้อย ปีละ ๑๒ ครั้ง ทุกวันเพ็ญบูชา (ทุกวนพระที่เป็นวันเพ็ญ)

-   ส่วนในระดับวงรอบของสัปดาห์นั้นสุดแล้วแต่ความ สะดวกของบุคคลครอบครัว องค์กรต่างๆ จะเป็นทุกวัน เสาร์อาทิตย์ หรือทุกวันพระ ก็ได้ แต่ขอเป็นกิจกรรมทำดี หรือทำบุญร่วมกัน ที่คิดกิจกรรมกันเอง อย่างหลากหลายเหมาะสมกับตนเอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

-   องค์กรใดทำเรื่องใดก็ปฏิบัติบูชา ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร เช่น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จะปฏิบัติบูชา ด้วยการรณรงค์งดเหล้าวันพระ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ก็จะชวนลูกค้า พ่อค้า แม่ค้า งดเหล้าวันพระ และชวนสวดมนต์ร่วมกันวันพระ เป็นต้น

               บุญกุศลที่เกิดจากคนไทยได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ๓ ปีนี้จะร่วมกันน้อมเกล้าฯ  ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะร่วมกันอุทิศบุญกุศลแด่บรรพบุรุษและผืนแผ่นดินมาตุภูมิประเทศไทย คนไทย ชาวโลกทุกคน ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

จุดกำเนิดผู้ก่อการดีจากเรื่องเหล้า สู่…พุทธชยันตี เฉลิมราช

๑.  กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ

๒.  ฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๔.  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

๕.  ขบวนการตาสับปะรด

๖.  กลุ่มปิยธรรม  (เยาวชน)

๗.  คุณแทนคุณ  จิตต์อิสระ 

๘.   เครือข่ายพุทธิกา

๙.   คุณณรงค์  โชควัฒนา  (อดีตสมาชิกสภานินตบัญญัติแห่งชาติ/นักวิชาการอิสระ)

๑๐. ตลาดน้ำคลองลัดมะยม (ตลาดน้ำแห่งบุญและความดีไม่ขายบุหรี่ เหล้า เบียร์)

๑๑. เครือข่ายครอบครัว

๑๒. เครือข่ายครูสอนพุทธศาสนา

๑๓. กลุ่มพุทธอาสา (อุเทนถวาย)

๑๔. ชุมชนชมเดือน และภาคี

ระยะเวลา     

วันวิสาขบุชา  ๒๕๕๕  – วิสาขบูชา ๒๕๕๖

เราชาวพุทธ…..คาดหวังอย่างไร

หวัง….สังคมที่ดีงาม กลับคืนสู่มวลมนุษยชาติ (ด้วยธรรมโอสถ)

   -    ไม่ว่าจะเป็นองค์กร บุคคลทั่วไป ได้ปฏิบัติบูชา ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
         และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   –    เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมด้วยคืนสู่อ้อมกอดแห่งมารดา (ธรรมะ)

   –    เพื่อเพิ่มกรรมดีมวลรวมให้กับสังคมไทย

   –    เพื่อให้ชาวพุทธ ได้ ลด ละ เลิก สิ่งไม่ดี และทำบุญกุศลแก่ตน เช่น งดเหล้าวันพระ  
         และรดน้ำพรวนดิน ให้เมล็ดพันธุ์พุทธในใจเด็กๆ ได้เติบโต

  –     เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมด้วยคืนสู่อ้อมกอดแห่งมารดา (ธรรมะ)

  –     เพื่อสร้างค่านิยมให้กับสังคม ให้วันพระเป็นหมุดแห่งสติ ให้ชาวพุทธ มีความละอายชั่วกลัวบาป

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติบูชา….ด้วยการ

๑. ระดับบุคคล

-     ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส

-     สมาทานศีล ๕ อย่างตั้งมั่น ในวันพระ

-     งดเหล้า วันพระ

-     อื่นๆ

๒. ระดับครอบครัว

 -    ชวนคนในครอบครัวงดเหล้าวันพระ และทำกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลร่วมกัน เช่น สวดมนต์ร่วมกันที่วัดหรือที่บ้าน
       กิจกรรมจิตอาสา  (เปลี่ยนเวลาเสี่ยง เป็นเวลาคุณภาพของครอบครัว/ชุมชน)

-     ใส่บาตรร่วมกันในครอบครัว ทุกวันพระ

๓. ระดับชุมชน

-      ใส่บาตรร่วมกัน ในวันพระ

-      สวดมนต์ที่วัดในชุมชน

-      รับประทานอาหารร่วมกัน (ใครมีอะไรก็เอามาแบ่งปัน)

-      แบ่งปันความรู้กัน ของคนในชุมชน

-      ร้านค้างดขายเหล้าวันพระ

-      ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันในชุมชน

-      อื่นๆ

๔. ระดับประเทศ

-      นักการเมือง ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ข้าราชการ เป็นผู้นำปฏิบัติบูชาในวันพระอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๕๖

-      สื่อมวลชนปฏิบัติบูชา  ด้วยการเผยแพร่การปฎิบัติบูชาอย่างต่อเนื่อง

-      สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาในทุกวันพระ ตามความเหมาะสม ต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๕๖

-      สถานเริงรมย์ปิดทำการในวันพระ และงดขายเหล้าในวันพระ

-      อื่นๆ

ร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้

Buddha Jayanti:  2,600 years of the Buddha’s Enlightenment .

  

วิสาขบูชา ๒๕๕๔ – วิสาขบูชา ๒๕๕๕

Vesak 2011 – Vesak 2012 

 

ฟื้นฟูวิถีทำบุญร่วมกัน ทั้งครอบครัว
ทุกชุมชน ทุกวันเพ็ญบูชา

ทดลองปฏิบัติบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเนื่องทุกวันเพ็ญ
ตั้งแต่ปีโหมโรง วิสาขบูชา ๒๕๕๓

 “วันนี้วันพระ วันพระ งดเหล้าได้บุญทั้งบ้าน”