เครือข่ายแม่ชีไทยผนึกกำลังเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยก “งานรณรงค์งดเหล้า” เป็นแผนที่นำร่องงานด้านศีลธรรม

           เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2555  ณ สำนักแม่ชีรัตนไพบูลย์ ซ.รามอินทรา 14 แยก 6 บางเขน กทม. เครือข่ายแม่ชีไทย ร่วมกับ เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยคุณประญัติ เกรัมย์ และคุณกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ได้ร่วมจัด “โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทยวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยมีเครือข่ายแม่ชีและเนกขัมมะ จากสถาบันแม่ชีไทยรวมกว่า 90 คน ส่วนใหญ่เป็นนักธรรมเอก และมีประสบการณ์ในการเป็นแม่ครูอบรมเด็กเยาวชน สอนอภิธรรม กรรมฐาน และการบรรยายธรรมจากทั่วประเทศกว่า 23 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง น่าน นครราชสีมา สุรินทร์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครปฐม นนทบุรี

 

พระอมรมิตร คัมภีรธัมโม ประธานโครงการพุทธชยันตีพอเพียงเคียงธรรมสู่สังฆะแห่งความสุข ภาคกลาง
กล่าวว่า “การพัฒนาศักยภาพของแม่ชีไทย เป็นวาระสำคัญในการส่งเสริมให้แม่ชีไทยมีความรู้ความสามารถมากขึ้น การจัดการอบรมครั้งนี้นอกจากเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ แล้วยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายแม่ครูแม่ชีนักพัฒนาที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและการรณรงค์ไม่กระทำผิดศีลข้อที่
5 ให้ได้สมบูรณ์มากขึ้น”


แม่ชีชูใจ  ปทุมนัน  กรรมการสถาบันแม่ชีไทย กล่าวว่า “เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ วิธีการพูดบรรยายเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนสำหรับเด็กเยาวชนจึงไม่เป็นที่นิยม และไม่สามารถจูงใจให้เด็กเกิดความสนใจได้ จึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการอบรมแบบใหม่และวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย
เหมาะสมกับกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ที่ยังไม่มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมซึ่งนับวันก็จะหายไปจากหลักสูตรในโรงเรียน
หรือไม่ก็มีน้อยมาก ดังนั้นเพื่อการก้าวไปสู่ การเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 
21 นอกจากการพัฒนาทักษะที่เรียกว่า 21th century skills แล้ว กลุ่มแม่ชีเองก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนจุดสนใจ เปลี่ยนตัวเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากบทบาทของ ครูผู้สอนไปเป็น บทบาทของครูฝึก”(Coach) หรือครูกระบวนกร” (Facilitator) ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitate) เพิ่มศักยภาพให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และให้การทำงานในหน้าที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็น “แม่ชีนักพัฒนา”

 

รายงานโดย ทีมประสานงานส่วนกลาง
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า