เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมภาคกลาง
ประกาศนโยบายงานทอดกฐินปลอดเหล้า หาแนวร่วมขยายผลสู่ ๔ ภูมิภาคทั่วไทย

           วานนี้ (๓ กันยายน ๒๕๕๕) เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายพระสังฆพัฒนาร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ที่ทำงานด้านพัฒนาในมิติต่างๆทั้งด้ายกาย จิต สังคมและปัญญา ในการเชื่อมเครือข่ายและเนื้อหาการทำงานของเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายองค์กรงดเหล้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมทอดกฐินปลอดเหล้าและสวดมนต์ปีใหม่ ที่สำคัญในวันนี้ (๔ กันยายน) จะมีการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าจำนวน ๓๐๐ ไร่ ในพื้นที่วัดเขาวงศ์ โดยมีพระสงฆ์ ๕๐ รูป นักเรียน ๒๐๐ และประชาชน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมด้วย โดยเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานร่วม

            ในการประชุมดังกล่าว ได้รับเมตตาจากพระราชภัทรธาดา เจ้าอาวาสวัดบางกระเบาพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวเปิดและปาฐกถา “แนวทางการทำงานของสังฆะเพื่อสังคมจังหวัดปราจีนบุรี” และที่ประชุมได้มีมติประกาศนโยบาย “งานทอดกฐิน เป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า” โดยร่วมงดการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งก่อนงาน ระหว่างงานและเสร็จงาน เป็นวาระของเครือข่ายฯในปีนี้ โดยเน้นนำร่องเครือข่ายพระสงฆ์ภาคกลาง(ตะวันออก-ตก) มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ฉลองสัมพุทธชยันตี ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมกับมติมหาเถรสมาคมที่ ๒๒๒/๒๕๕๑ ให้วัดทุกวัดเป็นเขตปลอดเหล้าตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          เป็นที่น่ายินดี ที่มีคณะสงฆ์ที่เป็นแกนนำสำคัญรูป ที่ทำงานด้านการพัฒนาภาคกลาง มาร่วมกิจกรรม เช่น ๑)พระครูสังฆรักษ์มนัส ขนฺติธมฺโม  วัดโพธิ์ทอง จ.จันทบุรี ๒) พระอาจารย์นิเวศน์ อโกธโน วัดโขมง จ.จันทบุรี ๓)พระครูบวรศีลวัฒน์ วัดหนองกันเกรา จ.ระยอง ๔)พระครูโอภาสจันทสิริ วัดสว่างอารมณ์ จ.ปราจีนบุรี ๕)พระอมรมิตร คมฺภีรธมฺโม วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  ๖)พระวาริน จกฺกวโร วัดแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

 

ประกาศนโยบายกฐินปลอดเหล้า

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

 

 

รายงานโดย

นายประญัติ เกรัมย์

คณะทำงานหนุเสริมเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมและเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)