วันที่ 16 มีนาคม 2555 นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานดำเนินการประชุมแถลงข่าวโครงการอุบลราชธานีนครแห่งธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี มีคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายงดเหล้า และเยาวชนเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ระดมพลังความดี ที่ห้องบัวทิพย์ ๑ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายชยพล พงษ์สีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอุบลราชธานีนครแห่งธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานในภาพรวมทั้งจังหวัด โดยมีโครงการหลากหลาย เช่น การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๒,๖๐๐ ต้น ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนา ที่ประชุมได้เสนอเพิ่มเติมให้บันทึกทะเบียนรหัสและการทำป้ายจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

นายวิโรฒ  มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าโอกาสเช่นนี้จะมีแค่ครั้งเดียวในช่วงชีวิตของเรา ส่วนที่สำคัญคือโครงการเกี่ยวกับการปลูกความดีในจิตใจของคนในสังคม เช่นโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน โครงการอุปสมบท โดยโอกาสนี้ตนจะบวชถวายเป็นพุทธบูชาช่วงคาบเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างกุศลและสืบสานหลักธรรมคำสอนในบวรพระพุทธศาสนาดำรงไว้ต่อไป


นายวิทยา  บุญฉวี ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าทางเครือข่ายงดเหล้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง ๒,๖๐๐ ปี ด้วยการระดมพลังความดีของคนที่สามารถเอาชนะใจตนเองเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และอบายมุขอื่นๆ โดยจะรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดสมัชชาเครือข่ายคนต้นแบบเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ และนำรายชื่อถวายเป็นความดีเนื่องในโอกาสปีมหามงคล

ด้านนายศุกวสันต์  วงศ์ธนู ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่าตนจะระดมพลังเยาวชน ๒,๖๐๐ คนทำความดีร่วมกัน โดยเริ่มที่ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้กระแสความดีแพร่ขยายไป ให้ทุกๆ ที่มีแต่การพูดคุยความดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

สำหรับคำว่า “พุทธชยันตี” มีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้น ทรงชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจนถึงที่สุดแล้ว ไม่ต้องชนะกิเลสอีกต่อไป เพราะดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นแล้วไม่มีกิเลสใดๆ เกิดขึ้นอีกเลย ไม่ทรงพ่ายแห้ให้กับกิเลสต่อไป ดังนั้นจึงถือเอาวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นวันเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๒,๖๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้


เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดอุบลราชธานี