ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทูลเกล้าถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคเครือข่าย ขอเชิญร่วมสมทบทุน
สร้างพระพุทธชยันตีเฉลิมราช ทูลเกล้าถวายแด่พ่อของแผ่นดิน
ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สานพลังเครือข่ายสร้างสุข
ณ วัดปริวาส ถนนพระราม ๓ ซอย ๓๐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในโอกาสปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ได้ปรากฏโอกาสสำคัญ ๒ เหตุการณ์ที่เป็นมหามงคล ได้แก่ ในปี ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม และ ในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
จะเป็นวันที่ครบรอบ ๒๖๐๐ ปี ที่บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้และเผยแผ่พุทธศาสนา
หมุนวงล้อแห่งธรรมจักร พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ถือเป็นมหาวาระพุทธชยันตี ร่วมฉลองความปิติยินดีนี้

( แบบร่าง องค์พระปางห้ามพยาธิ)

โอกาสนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้มูลนิธีวิถีสุข ทำงานรณรงค์
ให้สังคมตระหนักเห็นพิษภัย และลด ละ เลิกน้ำเมามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาคีเครือข่ายราชการ เอกชน พร้อมทั้งสมาชิกเครือข่ายงดเหล้า
ทั่วประเทศ จึงได้พร้อมใจกันสร้างพระพุทธรูป เพื่อเป็นการบูชาความดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมอุดมการณ์สมาชิก
เครือข่ายงดเหล้าให้เข้มแข็งพร้อมที่จะทำงานสวนกระแส เพื่อร่วมกันฟื้นฟูสังคม โดยใช้หลักธรรมทุกศาสนา
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โดยพระพุทธรูปเป็นแบบปางห้ามพยาธิ (ประจำวันจันทร์ –พระประจำพระชนมวารของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) ชื่อเป็นมงคลนามว่า “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ด้วยความสูง ๘๔ เซนติเมตร
ประทับยืนบนฐานดอกบัวสูง ๑๕ เซนติเมตร ประดับตราสัญลักษณ์พิธีเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๗ รอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนการสร้าง ๑ องค์ โดยมีลำดับการจัดสร้าง และการพิธีอธิษฐานจิต ดังนี้

๑. เริ่มต้นตั้งอธิษฐานจิตปั้นดินองค์ต้นแบบมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในงานประกาศ
เจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

๒. กำหนดพิธีเททองหล่อพระ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๓๙ น. ณ วัดปริวาส
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสพระพิพิธพัฒนาทร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

๓. อัญเชิญพระพุทธรูปร่วมพิธีในโครงการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ณ ท้องสนามหลวง
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

๔. อัญเชิญพระพุทธรูปไปทุกจังหวัด ตลอดปี ๒๕๕๕ เพื่อจัดพิธีอธิษฐานจิตปฏิบัติบูชา ลด ละ เลิก
เหล้าเบียร์ อบายมุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเครือข่ายงดเหล้า ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัด เป็นเจ้าภาพ

๕.    เมื่อการจัดพิธีอธิษฐานจิตปฏิบัติบูชาฯใน ๗๗ จังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว จะนำพระพุทธรูปขึ้นทูลเกล้า
ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นลำดับสุดท้าย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการต่างๆ รวมทั้ง
หากมีจิตศรัทธาจะร่วมสมทบการสร้างองค์พระ สามารถร่วมสมบททุน
โดยการบริจาคผ่านทางชื่อบัญชี “โครงการหล่อพระ”
เลขที่ ๐๕๗-๐-๒๔๗๗๖-๔ ธนาคารกรุงไทย สาขา ถ.นวมินทร์ หรือ
ติดต่อโดยตรงได้ที่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
คุณอภิศา มะหะมาน โทร ๐๘๙ ๒๗๔ ๘๘๒๔

รายละเอียดกำหนดการในพิธีเททอง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๒.๐๐ น.

- ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ
กิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมจากเครือข่ายเยาวชน

๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

-ปาฐกถาธรรม “รหัสศักดิ์สิทธิ์ ๒๖๐๐ ๘๔ พุทธชยันตีเฉลิมราช กับการตื่นรู้ของชาวพุทธในประเทศไทย”

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

- พิธีบวงสรวง หล่อพระ “พระพุทธชยันตีเฉลิมราช
เพื่อพ่อของแผ่นดิน”

๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.

- สวดมนต์แปล และอธิฐานจิตร่วมกัน
หล่อพระพุทธชยันตี เพื่อพ่อของแผ่นดิน

๑๔.๓๙ น.

- พิธีเททองหล่อพระพุทธชยันตี เพื่อพ่อของแผ่นดิน
และสวดชยันโต

รายละเอียดการเตรียมงาน

· ปางห้ามพยาธิ
พุทธคติความหมาย

ปางห้ามพยาธิ (พระประจำวันจันทร์) มีที่มาตามพุทธคติว่า “เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปถึงเมืองไพสาลี
ปรากฏว่ามีประชาชนล้มตายอันเกิดจากโรคระบาดเป็นจำนวนมาก จนไม่มีที่ฝัง ทิ้งศพไว้เกลื่อนกลาดเต็มเมือง
หมู่หนอนและแร้งกายื้อแย่งจิกกินเป็นที่น่าสังเวช สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เปี่ยมล้นไปด้วย
เมตตาคุณแก่สัตว์โลก จึงตั้งพระทัยอธิฐาน ยกพระหัตถ์ขึ้นห้ามตัวพยาธิทั้งหลาย อันเป็นตัวเชื้อโรคที่กำลัง
ระบาดเข้ามาเบียดเบียนชาวเมืองไพสาลี ในบัดดลนั้น ด้วยพลานุภาพของบรมศาสดา อากาศที่ร้อนอบอ้าว
อันเกิดจากฝนแล้ง เริ่มมีเมฆตั้งเค้าขึ้น อากาศเริ่มค่อยๆ เย็นลง และชั่วระยะเวลาอันใกล้นั้น
ฝนที่ตั้งเค้าอยู่แล้วก็เริ่มตกมาเป็นห่าใหญ่ น้ำฝนได้ท่วมไปทั่วเมืองไพสาลี
พาเอาสิ่งปฏิกูล ซากศพตลอดจนเชื้อโรคทั้งหลาย ไหลลงทะเลไปสิ้น เมื่อฝนหายแล้ว
พื้นที่บริเวณสกปรกก็กลับกลายเป็นสะอาดเกลี้ยงเกลาปราศจากเชื้อโรคที่จะมาเบียดเบียนอีกต่อไป
ซึ่งบรมศาสดาได้ประธานโอวาท ให้ชาวเมืองทุกคนรักษาความสะอาด
ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค นับแต่นั้นมา เมือง ไพสาลีก็พ้นจากโรคภัยเบียดเบียน
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นตามลำดับ ทุกคนมีความสามัคคีเป็นที่ตั้ง
บ้านเมืองอยู่ด้วยความเป็นสุข พ้นจากความทุกด้วยประการทั้งปวง ”

อ้างอิง : พระธรรมโกศาจารย์ อนุจารีเถระ.๒๕๒๔. ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมพระพุทธศาสน์.

· วางดินอธิฐานจิต ขึ้นรูปหล่อองค์พระ

พฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๕๔ เวลากว่า ๖ เดือนมาแล้ว ที่ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ได้จัดให้มีงานประกาศความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ๕๔
ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ ในงานนี้ได้เชิญสมาชิกเครือข่ายภาคีกว่า 500 ท่าน และกราบนิมนต์พระสงฆ์
จากหลายจังหวัดเพื่อร่วมนำสวดมนต์อธิฐานจิตในพิธีวางดินปั้นพระ
ทั้งนี้ พระสงฆ์ที่ร่วมนำสวดมนต์
อธิฐานจิตในพิธี มีรายนามดังต่อไปนี้

๑) เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมที

๒) รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระศรีสุทธิคุณ

๓) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร พระครูโกศลวชิรกิจ

๔) รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระปริยัตยาทร

๕) เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  พระครูสิทธิสารโสภณ

๖) เจ้าคณะตำบลหนองกุง จังหวัดขอนแก่น พระครูฉันทสารคุณ

๗) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ

๘) พระครูประจักษ์สิทธิธรรม จังหวัดสกลนคร

๙) พระครูปริยัติกิจพิมล จังหวัดน่าน

๑๐) พระครูสุมณฑ์ ธรรมธาดา จังหวัดสุโขทัย

๑๑) พระ ครูสมุห์วิเชียร คุณธัมโม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตาก พระมหาบุญส่ง ปุญญกุสโล

๑๓) ประธานองค์การพระผู้นำพัฒนา พระสิริพัฒนาภรณ์ วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ

๑๔) พระสาธิต ธีรปัญโญ จังหวัดลำปาง

๑๕) พระสมุห์ สุรพงษ์ ปสนจิตโต จังหวัดนครราชสีมา

๑๖) พระมหาประจักษ์ ธัมมะโฆสโก จังหวัดนครราชสีมา

๑๗) พระมหาวีรเทพ จังหวัดสุโขทัย  และ

๑๘) พระมหาพงศ์นรินทร์ จากวัดสุทัศนฯ กรุงเทพฯ


· รังสรรค์ปั้นแต่งด้วยใจบริสุทธิ์ ต่อเนื่องจากพิธีวางดิน กองดินที่ก่อตัวขึ้นจากจิตอันกุศล
ได้ถูกปั้นแต่งผ่านฝีมือของช่างศิลป์ ครูสุพจน์ คุณานุคุณ (ครูสิตฐ์) ครูช่างรุ่นใหม่ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา
ผ่านการบวชเรียนมาจากประเทศอินเดียดินแดนแห่งเกิดพุทธศาสนา และมีประสบการณ์ในการสร้างพระ
ประจำโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้ขออาสา
เป็นผู้ปั้นแต่งขึ้นรูปองค์พระให้มีความงดงาม
ตามแบบพุทธศิลป์โบราณ ก่อนที่จะนำไปเข้าขี้ผึ้งเพื่อทำเบ้าหล่อพระ