เครือข่ายงดเหล้าจับมือศูนย์คุณธรรม ฟื้นเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม ร่วมขยับงานศีลธรรมงดเหล้าทุกงานบุญ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานศูนย์คุณธรรมฯ ถ.พหลโยธิน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีด้านสังคม ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายพุทธชยันตี-สังฆะเพื่อสังคมกว่า ๒๐ คน ได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่ความร่วมมือการทำงานเพื่อหนุนเสริมพระสงฆ์ สำหรับผลักประเด็นเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมปี ๒๕๕๔ ประเด็นศาสนาพุทธ

นายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า งานรณรงค์งดเหล้ามาจากการก่อตัวของพระสงฆ์ จึงทำงานการทำงานงดเหล้ามีความต่อเนื่องและก้าวหน้ามาโดยตลอด พลังของพระสงฆ์และภาคีที่มีความเข้มแข็งเช่นนี้จะช่วยให้การทำงานมีความเข้ม ข้นและได้รับความร่วมมือมากขึ้น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดผลมากขึ้น เช่น หมู่บ้านปลอดเหล้า ร้านค้าปลอดเหล้า หรือแม้แต่การแสดงพลังเพื่อขอให้ประธานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ ชาติคลอดระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับการรณรงค์งดเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรืองานบุญอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้าน พล.อ.อ วีรวิท คงศักดิ์ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม ระบุ ว่า เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ข้าราชการ นักการเมือง เรื่อง ความซื่อตรง โดยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การมีความเพียรและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งหากพระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการทำงานให้มากขึ้นก็จะช่วยให้งานขับเคลื่อน ได้อย่างต่อเนื่อง

พระดุษฎี จากวัดทุ่งไผ่จังหวัดชุมพร หลวงตาแชร์ จากจังหวัดนครราชสีมา และพระมหาพงษ์นรินทร์ จากวัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของเครือข่ายพระสงฆ์ ได้ชี้แนะแนวทางการทำงานของพระสงฆ์ที่จะเชื่อมกับฆราวาสว่า หากมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อหนุนเสริมการทำงานด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือการทำงานเชิงประเด็นในพื้นที่ จะเป็นการถ่วงดุลเพื่อให้เห็นภาพพระสงฆ์ไทยที่ทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น เช่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เครือข่ายพระสงฆ์จากภาคอีกสาน ได้มีแนวคิดให้ถนนปลอดเหล้าโดยเริ่มต้นจากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดต่างๆ เช่น อุบลราชธานี หนองคาย นครพนม เลย สระบุรีและปราจีนบุรี ซึ่งต้องประสานงานกับวัดต่างๆในถนนเหล่านั้นเป็นจุดให้คนไปพักหรือเข้าห้อง น้ำ โดยมีแนวคิดคือ “ดื่มน้ำมนต์แทนน้ำเมา เข้า วัดปลอดภัยได้บุญ” นอกจากนั้น หากได้เชื่อมโยงงานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเข้าด้วย จะทำให้งานบทบาทพระสงฆ์กับชาวพุทธในไทยมีความชัดเจนและอาจประวิงเวลาให้ความ เสื่อมด้านด้านศีลธรรมในไทยช้าลงมากขึ้น

รายงานโดย ประญัติ เกรัมย์