เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ณ วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม 14 จังหวัด ได้เข้าร่วมระดมความคิดในเวทีเครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม “สายธาร ชลธรรมภาคใต้” ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เครือข่ายพระสงฆ์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ โดยความสนับสนุนของ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  และหน่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคี จะจัดงานสมัชชาคุณธรรม ปี 2554 ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรในกลุ่มเป้าหมาย 6 ประเด็น คือ ประเด็นข้าราชการการเมือง ประเด็นการศึกษา ประเด็นศาสนา ประเด็นชุมชน ประเด็นสื่อ และประเด็นธุรกิจ เพื่อ เชื่อมโยงบูรณาการแผนด้านคุณธรรมความซื่อตรงของหน่วยงานองค์กรภาคี นำไปสู่แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม


ในเวทีนี้ได้มีการคัดเลือกโครงการและกิจกรรมที่ทำอยู่มาร่วมแสดง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายประสานงานพระสงฆ์ภาคใต้ โดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองแห กล่าวต้อนรับและได้ผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมคือ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา


บทบาทการทำงานที่ผ่านมาของสน ง.พุทธฯสงขลา มุ่งเน้นส่งเสริมการทำงานของพระสงฆ์และความมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนา และ ยินดีสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ” ผู้แทนสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา กล่าว


ด้านพระดุษฏี เมธงฺกุโร กล่าวว่า “เครือ ข่ายพระสงฆ์ จำเป็นจะต้องรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายที่มีพลัง สามารถสร้างความเชื่อมั่นและบอกกล่าวต่อสังคมได้ บนพื้นฐานข้อมูล ความรู้ ความจริงการทำงานปฏิบัติจริง


ในช่วงบ่าย ได้ไปมอบป้ายสถานที่ปลอดเหล้าตามกฎหมายแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและ อำเภอ ประมาณ 200 รูป ที่ประชุมกัน ณ วัดโคกสมานคุณ พร้อมกับได้เชิญชวนพระเข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายความสนใจเช่น พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา พระนักจัดค่ายอบรมจริยธรรม พระสายปกครอง เช่น รองเจ้าคณะจังหวัด


กิจกรรมหลักในเวที ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอกิจกรรมแต่ละพื้นที่ การเสวนาปัญหาภาคใต้ โดยพระสมุห์เกรียงไกร มหาปุญฺโญ จังหวัด สงขลา,พระมหาเจรียง โฆสธมฺโม จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส,พระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ จังหวัดสตูล และพระปลัดสุพรรณ สุวณฺโณ อำเภอนาทวี


วันที่สอง มีการประชุมแผนงานร่วมกันระหว่างประชาคมงดเหล้าภาคใต้และเครือข่าย ซึ่งได้มีการออกแบบแผนงานเครือข่ายพุทธชยันตี-สังฆะเพื่อสังคม ปีนี้และปีหน้า เช่น การนำประเด็นงานต่างๆ มาแลกเปลี่ยนและเสริมการทำงานกันและกัน งานศพปลอดเหล้าและการพนัน ขยายไปถึงงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอีกด้วย ส่วนในวันสุดท้ายได้มีการลงพื้นที่ดูงานชุมชนคลองแหและพื้นที่ต่างๆ ที่น่าสนใจด้านประวัติศาสตร์ศาสนา


ทิ้งท้ายด้วย นสพ.ปกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายในนามผู้จัดกระบวนการอย่างน่าสนใจว่า แต่ ละรูปและพุทธอาสาทุกคน ควรทำความเข้าใจและรู้จักคุ้นเคยกันให้มากขึ้น แล้วเริ่มต้นจากฐานงานตัวเอง แบ่งปัน สร้างเครือข่ายและเพิ่มประเด็นต่อยอดงานที่ทำอยู่แล้ว นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี